Goed nieuws uit Ameland was van korte duur !

 

Op 17 december 2009 heeft de NAM bekend gemaakt af te zien van de plannen om 2 van de 3 velden aan te gaan boren op Ameland, eventueel in de toekomst is het veld Nes noord nog in beeld, dit zou dan  vanaf een bestaand platform in zee aangeboord kunnen worden, echter zeker niet de komende jaren was de verwachting eind 2009

 

Amelands tegengas was  zeer verheugd met dit nieuws: geen langdurige overlast voor Amelanders en haar gasten en geen onnodige schade aan de natuur.

 

Amelands tegengas heeft steeds benadrukt dat het om zeer kleine velden gaat en dat de schade aan natuur en toerisme  in geen verhouding staat tot de opbrengsten. Nu de NAM  heeft vastgesteld dat de kosten voor de exploitatie van deze zeer kleine velden veel te hoog zijn, leken de plannen  van de baan. Wellicht heeft de grote onrust op het eiland ook een rol gespeeld. Dit laatste werd op zeer treffende wijze door 1vandaag in beeld gebracht.

Amelands tegengas blijft allert en waakzaam , indien de omstandigheden veranderen komen we weer in actie om tegengas te geven. 


Helaas is inmiddels de situatie gewijzigd (11-05-12) zie onderstaand  bericht uit de Staatscourant. De NAM wil toch weer gaan boren  bij Ameland en zal niet in 2018 stoppen maar in 2035. 


de vergunningen zijn verleend  en er is beroep aangetekend tegen de nieuwe vergunningen, uitspraak van de RvS wordt half september verwacht zie persbericht RvS :


donderdag 1 augustus 2013  (Goedkeuring en vergunningen voor extra gaswinning Waddenzee)

Zitting over de goedkeuring door de minister van Economische Zaken van drie zogenoemde winningsplannen voor aardgaswinning. De gewijzigde winningsplannen dragen bij aan een doelmatiger beheer van de aardgasvelden en maken de winning van meer aardgas mogelijk. De plannen gaan niet over de winning van aardgas in het zogenoemde Groningenveld. Op grond van het winningsplan 'Ameland' kan aardgas worden gewonnen in de 'aardgasvoorkomens' Ameland-Oost, Ameland-Westgat en Ameland-NO7FA op Ameland en in de Noordzee. Het winningsplan 'Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen' biedt de grondslag voor de winning van gas in de aardgasvoorkomens Nes, Moddergat, Lauwersoog-C, Lauwersoog-Oost, Lauwersoog-West en Vierhuizen-Oost in Dongeradeel en De Marne. Het winningsplan 'Anum' maakt ten slotte aardgaswinning mogelijk in de aardgasvoorkomens Anjum, Ezumzijl, Metslawier in Kollumerland en Nieuwkruislan, De Marne en Dongeradeel. Tegen de drie winningsplannen komen een aantal inwoners van Ameland en een inwoner van Schiermonnikoog in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Amelanders hebben zich verenigd in het Comité Tegengas en het Comité Waakvlam. Zij vrezen aardbevingen door bodemdalingen en vinden dat de minister de plannen heeft goedgekeurd zonder voldoende onderzoek te doen naar de risico's. Volgens hen zijn voorspellingen voor bodemdalingen onbetrouwbaar en had de minister om die reden niet mogen instemmen met de winningsplannen. Verder zou volgens de comités het principe 'hand-aan-de-kraan' niet werken. Volgens de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) die het aardgas zal gaan winnen, zal de bodemdaling het afgesproken maximum van zes millimeter per jaar niet overschrijden. Zakt het wad toch meer dan die zes millimeter, dan wordt de kraan dicht gedraaid. (zaaknummers 201303980/1, 201303971/1 en 201304179/1)
De zitting gaat ook over de natuurvergunning en de omgevingsvergunning die de minister heeft verleend aan de NAM voor de gaswinning. De natuurvergunning is nodig, omdat de gaswinning gevolgen kan hebben voor de Natura 2000-gebieden 'Waddenzee', 'Noordzeekustzone' en 'Duinen Ameland'. Tegen de natuurvergunning komen de comités en een inwoner van Schiermonninkoog in beroep bij de Raad van State. De omgevingsvergunning maakt het mogelijk de aardgasinstallatie 'Moddergat' aan de Mokselbankwei in Moddergat aan te passen. Tegen deze vergunning komt de inwoner van Schiermonnikoog ook in beroep bij de Raad van State. (zaaknummers 201303975/1 en 201304171/1)
NAM wil langer winnen bij Ameland

Geplaatst op: 14 juni 2012 - Categorie: Alles & Algemeen

Overzichtskaart gasveld AmelandVerpozen op strand BurenWandelen op strand Buren

HOLLUM – De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil het gas bij Ameland winnen tot 2035. Volgens het huidige winningsplan mag dat tot 2018. De locaties, twee op zee en een op oost-Ameland, liggen in een Natura 2000 gebied en daarom is voor dit nieuwe winningsplan een nieuwe vergunning nodig.

Bureau Energieprojecten van het Ministerie van EL&I belegde woensdagavond, voorafgaand aan de EK voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland, een informatieavond in hotel Amelander Kaap in Hollum.

Pieter van der Water van de NAM legt uit dat bij het nieuwe winningsplan de bodemdaling dieper wordt op het diepste punt van de bodemgalingschotel, maar dat het gebied met de hoogste daling kleiner is en naar de rand van het eiland en onder de Noordzee is verschoven in vergelijking met het winningsplan waarmee de NAM nu werkt. In het huidige plan wordt rekening gehouden met een bodemdaling van 32 centimeter onder oost-Ameland. In het nieuwe winningsplan, waarin de NAM het gas over meer jaren uitgestreken uit de bodem wil halen, is de prognose 38 centimeter aan de rand van het eiland en onder de Noordzee.

Suzanna Twickler van het Comité Waakvlam is bang dat er met alle winningsacties in het waddengebied een moment komt dat er een druppel is die de emmer doet overlopen. Er wordt niet alleen bij Ameland op drie punten gewonnen, maar ook bij Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Wat, als de krachten van deze putten elkaar versterken?
Comité Waakvlam is een voorzetting van de actiecomité Amelands Tegengas dat in 2009 tegengas gaf toen de NAM bij Ballum, Nes en Buren wilde gaan boren. Comité Waakvlam komt bijeen zodra er weer iets speelt op het gebied van gaswinning en boortorens.

De NAM geeft hoog op van het hand-aan-de-kraan principe. Volgens dit principe houdt het bedrijf de bodemhaling nauwkeurig in de gaten. Gaat die sneller dan verwacht, dan haalt de NAM minder gas uit de put: de kraan gaat dicht. De winningsconcessie van het Ameland-gas is niet voorzien van deze afspraak, die wel geldt voor het winningsgebied Moddergat, Vierhuizen en Lauwersoog.
Een voormalig ingenieur van de NAM stelde eerder dat deze hand-aan-de-kraan methode geen garantie is dat de NAM bij onverwachte bodemdalingen vat heeft op het proces. De daling kan sneller gaan dan gedacht en kan niet in de hand zijn te houden als die eenmaal is ingezet. De NAM houdt vol dat het met monitoring en hand-aan-de-kraan de zaak beheerst. “Er wordt geen gebied zo goed in de gaten gehouden als oost-Ameland,” probeert Van der Water gerust te stellen.

Twickler denkt dat er namens Waakvlam wel een zienswijze wordt gestuurd naar Bureau Energieprojecten, als reactie op de wijzigingsaanvraag. De kritische volgers van de NAM-plannen willen een monitoringverplichting laten opnemen in de plannen, bewerkstelligen dat het hand-aan-de-kraan principe ook voor de Amelandvelden gaat gelden en meer duidelijkheid vragen omtrent de einddatum van winning. Twickler: “Het is een boterzachte einddatum van 2035.” Dat laatste geeft de NAM toe. Het kan best zijn dat de gaswinner over tien jaar nogmaals komt met de vraag om verlenging van de winningsperiode.

Ameland komt niet meer van de boor- en productieplatforms en -locaties af.
Het productieplatform dat vanaf strand Buren te zien is blijft tientallen jaren langer staan.
Volgend jaar boort de NAM een nieuwe put aan in het Ameland Westgat, noordoostelijk van het eiland in de Noordzee. 
De plannen voor Ballum, Nes en Buren hebben de versnipperaar nog niet bereikt.
De NAM stelt alles in het werk om al het gas uit de velden te halen.

Gertrud Kuipers (1956) en ook lid van Comité Waakvlam: “Ik loop vaak op het strand en dan denk ik ‘over een paar jaar is het platform weg’ en nu realiseer ik me dat ik de vrije horizon niet meer mee zal maken.”

bron: Persbureau Ameland


Kennisgeving ontwerpbesluiten Gaswinning Ameland

Met ingang van 11 mei tot en met 21 juni 2012 liggen de ontwerpbesluiten voor het project Gaswinning Ameland gezamenlijk ter inzage.

Achtergrond

De gaswinning Ameland betreft de gasvelden Ameland-Oost, Ameland-Westgat en Ameland-N07FA, gelegen in de gemeente Ameland en in de Noordzeekustzone. Ten behoeve van de gaswinning is uitbreiding van een mijnbouwwerk nodig. De gasvelden liggen deels onder gebied dat op grond van artikel 10a van de Natuurbeschermingswet 1998 is aangewezen als Natura 2000-gebied. Met deze gaswinning wordt bijgedragen aan de energievoorzieningszekerheid in Nederland.

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) verzoekt om instemming met het gewijzigde winningsplan Ameland. Doel van het gewijzigde winningsplan is te komen tot een beter planmatig en doelmatig beheer van de gaswinning op de locaties. De voornaamste wijzigingen betreffen aanpassing van de productieprofielen en aanpassing van de bodemdalingprognoses op basis van geactualiseerde modellering. NAM verzoekt tevens om een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet 1998) voor de wijziging van de gaswinning Ameland.

Twee besluiten die voor het project nodig zijn, worden in één procedure voorbereid, onder coördinatie van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling.

Ontwerpbesluiten

Op 11 mei 2012 worden de ontwerpbesluiten voor het project Gaswinning Ameland ter inzage gelegd.

Voor de aanleg en exploitatie van het project Gaswinning Ameland zijn diverse besluiten nodig.

De Minister van EL&I legt de ontwerpen van de volgende besluiten ter inzage:

Minister van EL&I

Besluit ex art. 34, derde lid, van de Mijnbouwwet (‘instemmingsbesluit winningsplan’)

Besluit ex art. 19d juncto artikel 19ia, van de Natuurbeschermingswet 1998 (‘Nb wetvergunning’)

Waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De ontwerpbesluiten, de ingediende aanvragen en de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen (met uitzondering van de vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens en gegevens die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer) met ingang van 11 mei tot en met 21 juni 2012, tijdens reguliere openingstijden, ter inzage bij:

  • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Informatiecentrum, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag, T (070) 379 89 11;

  • Gemeente Ameland, Jelmeraweg 1 te Ballum, T (0519) 55 55 55.

Alle stukken zijn ook beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Tot en met 21 juni 2012 kan eenieder schriftelijk zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbesluiten kenbaar maken bij:

Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt Gaswinning Ameland

Postbus 223

2250 AE Voorschoten

U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft. Zienswijzen per e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd. U kunt mondeling inspreken op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur door te bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar het bevoegde bestuursorgaan.

Informatieavonden

Heeft u belangstelling voor nadere informatie over dit project, maakt u dit dan uiterlijk 1 juni 2012 kenbaar via het telefoonnummer T (070) 379 89 79, van Bureau Energieprojecten. Bij voldoende belangstelling worden informatieavonden georganiseerd om een toelichting te geven op het project.

Deze informatieavonden vinden dan plaats op

  • 13 juni 2012 van 18.30 uur tot 20.00 uur te Hollum – Ameland en

  • 14 juni 2012 van 19.00 uur tot 20.30 uur te Dokkum.

Indien de informatieavonden plaatsvinden, worden diegenen die zich hiervoor hebben aangemeld circa een week van tevoren persoonlijk uitgenodigd, onder vermelding van de exacte locaties.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten zullen naar verwachting direct na de zomer worden genomen en ter inzage worden gelegd. Bij de besluiten wordt dan aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage liggen.

Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.  

bron:staatscourant
Amelands tegengas heeft mede dankzij uw steun en reacties een krachtig signaal af kunnen geven in 2009 , wij hopen ook in 2012 weer op u te mogen rekenen.

 
Comité Amelands tegengas

 

www.amelandstegengas.nl

info@amelandstegengas.nl
 
Geschiedenis
In mei 2009 presenteerde de Nederlandse Aardolie Maatschappij tijdens twee informatieavonden plannen om vanaf 2013 op Ameland aardgas aan te boren. Niet vanuit een booreiland in zee, maar vanaf de Ballumer Bocht en een locatie midden op het eiland, namelijk in de Vleijen .

In juni 2009 wordt Amelands tegengas opgericht :een groep verontruste Amelanders en badgasten wil graag een open discussie over de voor- en nadelen van mogelijke boringen op Ameland.

Op 14 augustus heeft de NAM in de landelijke pers laten weten af te zien van de plannen om in de Vleijen te gaan boren,omdat er zeer veel weerstand is tegen boren in dit bijzondere recreatiegebied , de NAM heeft inmiddels een alternatieve locatie gevonden : ten oosten van recreatiepark Klein Vaarwater te Buren .

De NAM organiseerde op 14 oktober  nog een derde informatieavond zie:  video persbureau Ameland. Hier werd duidelijk dat inmiddels als alternatief ook een locatie in zee bekeken wordt door de NAM. 
Ondertussen groeide de onrust op het eiland. Wat gaat er precies gebeuren? En hoe en hoelang? Ontstaat er hinder, overlast en schade of valt dit allemaal mee? Wordt Ameland misschien wel `verkocht´ aan de NAM? Veel vragen en veel  onduidelijkheid. 

het zou om de volgende locaties op Ameland gaan : Locaties_NAM_boor_plannen.pdf

Op 25 november heeft actualiteiten programma EenVandaag aandacht besteed aan de zorgen over de voorgenomen NAM plannen,klik hier:  EenVandaag

Inmiddels heeft de NAM op 17 december laten weten af te zien van boringen op Ameland ,in 2012 wordt dit herzien.

Met ingang van 11 mei tot en met 21 juni 2012 liggen de ontwerpbesluiten voor het project Gaswinning Ameland gezamenlijk ter inzage.

vergunningen zijn verleend, beroep is op1 augustus 2013 behandeld door RvS ,uitspraak half september


  


 
 
  Site Map